Люди і я

 

 

 Основи психічного здоров’я та благополуччя
Олександр Аврамчук, лікар-психолог, акредитований психотерапевт у напрямку “Груповий аналіз”, колишній  керівник Центру психологічної реабілітації демобілізованих військовослужбовців

Анотація:

Курс спрямований на формування знань та компетентностей стосовно плекання психічного здоров’я, навичок підтримки психологічного благополуччя при поширених психологічних проблемах. Під час курсу розглянемо розповсюджені проблеми психічного здоров’я й їх вплив на різні аспекти життя людини та її оточення, визначимо фактори соціальної взаємодії, які сприяють зміцненню психологічного благополуччя, а також роль студентського середовища у цьому.

Відео-анотація до курсу за посиланням

Результати навчання:

 • вміти аналізувати причини психологічних проблем, визначаючи вплив різного роду чинників (соціальних, культурних, релігійних, політичних тощо);
 • практикувати застосування психосоціальних інтервенцій щодо поширених психологічних проблем;
 • будувати партнерський стосунки;
 • усвідомлювати вплив власного стану, особистісних рис і цінностей на оточення та вирішувати можливі конфлікти.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Загальні принципи психічного здоров’я та психосоціального благополуччя.
 • Поширені проблеми психічного здоров’я та їх вплив на різні аспекти життя людини та її оточення.
 • Студентське середовище як аспект громадського психічного здоров’я.
 • Стратегії та навички самодопомоги при поширених афективних та тривожних станах.
 • Віра, культура та традиції як ресурс психосоціального благополуччя.

Емоційний інтелект і кар’єра:
як розвивати емоційну гнучкість
Пилат Наталія
, кандидатка психологічних наук, доцентка. Працювала керівницею відділу персоналу «Телерадіокомпанії Люкс» та компанії «М-ФОН». Член Євопейської асоціації організаційної психології та психології праці – EAWOP (European Association of Work and Organizational Psychology)

Анотація:

Курс спрямований на  окреслення передумов та основних складових успішної кар’єри в сучасному світі, аналіз ролі емоційного інтелекту у побудові успішної кар’єри та надання інструменту для розвитку емоційної гнучкості в процесі побудови кар’єри.

Відео-анотація до курсу за посиланням

Результати навчання:

 • рефлексія мотивації (Motivation reflection) – здатність усвідомлювати та аналізувати власні уявлення стосовно кар’єрних цілей та орієнтацій;
 • рефлексія якостей (Career reflection) – здатність розуміти та критично оцінювати власні сильні та слабкі сторони стосовно побудови особистої кар’єри;
 • самопрофілювання (Self-profiling) – здатність презентувати власні знання, вміння та навички на ринку праці;
 • побудова соціальних стосунків (Networking) – навички будувати професійні стосунки;
 • емоційна гнучкість (Emotional agility) – вміння розуміти ситуації, які змінюються та адаптуватись до змін, що дозволяє уникнути стресів і впевнено рухатися вперед.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Основні складові успішної кар’єри в сучасному світі.
 • Підприємництво, як вид кар’єри в сучасному світі.
 • Роль емоційного інтелекту в побудові кар’єри.
 • Мотивація та покликання у побудові кар’єри.
 • Побудова професійних стосунків.

Теорія справедливості і прав людини
Костюк Андрій, юрист з двадцятирічним досвідом практичної діяльності. З 2003 р. – віце-президент АО «Павленко і партнери». З 2008 р. Андрій Костюк є корпоративним секретарем ПАТ «Концерн Галнафтогаз». Викладач УКУ та Львівської бізнес-школи УКУ.

Анотація:

Курс фокусується на історичному розвитку і сучасній дискусії про справедливість і права людини.  Планується огляд різних теорій справедливості від Платона і Арістотеля до Ролза і Сандела. Права людини ж по суті є підходом до справедливості з позиції окремого суб’єкта.  Політична та економічна теорія і юриспруденція постійно відкликаються до принципів справедливості і прав людини при доведенні тих чи інших тез. Різні філософські підходи формують консервативні, ліберальні чи соціалістичні інтерпретації цих принципів. Тому важливо розуміти джерела їх виникнення, різні покоління і тенденції їх розвитку.

Відео-анотація до курсу за посиланням

Результати навчання:

 • розуміти базові принципи суспільного життя і теорій, що їх інтерпретують;
 • орієнтуватись у сучасних політичних та економічних процесах;
 • розвинути самостійне мислення та  відпірність проти софізмів і фейків;
 • поважати справедливість та права людини.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Платонівський та арістотеліанський підходи до справедливості.
 • Природнє право за Томою Аквінським.
 • Джон Лок і природні права в епоху Нового часу.
 • Звідки взялася Загальна декларація прав людини і куди рухається міжнародне право у цій сфері.
 • Перше покоління прав людини проти наступних поколінь (свобода проти рівності).
 • Джон Ролз та інші сучасні теорії справедливості. Чи можлива справедливість і права людини без визнання об’єктивності людської гідності.

Розвиток характеру лідера
о.Павло Худ
.  Директор Школи журналістики УКУ 2017-2018 року. До липня 2017 року був керівником відділу рекрутингу та студентської кар’єри Українського католицького університету.  Фахівець із комунікацій, докторант Інституту соціології Люблінського католицького університету, заступник декана факультету Суспільних наук  

Анотація:

Цей курс розрахований на побудову та підтримку характеру лідера/лідерки базованого на компетенціях, відданості справі та 11-ти чеснотах характеру (візійність, драйв, колаборація, гуманність, смиренність, цілісність, зваженість, справедливість, підзвітність, хоробрість, критичне судження). Основна форма роботи на курсі – кейс-метод та рефлексія.

Відео-анотація до курсу за посиланням

Результати навчання:

 • розробка дорожніх  мап з розвитку власних 11-ти чеснот;
 • рефлекція, як відпрацьована навичка;
 • усвідомлення феномену організаційної культури та інструментів по управління нею;
 • розуміння різних рольових моделей лідера/лідерки.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Розвиток характеру лідера/лідерки, модель Ivey Business School.
 • Лідерство та організаційна культура, характер та контекст.
 • 11 тем в рамках 11-ти чеснот, зазначених в моделі (візійність, драйв, колаборація, гуманність, смиренність, цілісність, зваженість, справедливість, підзвітність, хоробрість, критичне судження).
 • Лідерство та глобальний контекст. Роль лідера як агента змін.

Любов у західній філософії
Андрій Дахній, З 1995-го асистент, а з 1999-го доцент кафедри історії філософії Львівського університету імені Івана Франка. З 2019-го завідувач тієї ж кафедри. Крім викладання філософських дисциплін, займався й  перекладацькою діяльністю

Анотація:

Поняття любові належить до центральних у західному філософуванні. Вже давні греки звертали увагу на цілу низку її аспектів, використовуючи поняття «еросу», «сторге», «агапе», «манії», «прагми» тощо. Втім, у рамках курсу досліджуватимуться не лише витоки й специфіка історично усталених – античних, середньовічних та новочасних – підходів щодо любові і, відповідно, покладання на їхній основі ключових чеснот і ціннісних орієнтирів, але й аспекти і проблематика любові у рамках сучасної соціокультурної парадигми – з її тенденціями глобалізації, плюралізму, конс’юмеризму та комерціалізації.

Акцент робитиметься також на міждисциплінарному характері розмислів про любов, через взаємодію філософії з багатьма іншими царинами – такими, як релігія, література, живопис, нейронауки, кінематограф…

Відео-анотація до курсу за посиланням

Результати навчання:

 • вміти аналізувати тексти, релевантні для проблематики любові;
 • оволодіти навичками щодо ідентифікації й диференціювання різних аспектів любові;
 • навчитись робити переходи від філософії до суміжних пізнавальних сфер, які торкаються досліджуваного матеріалу;
 • зіставляти підходи стосовно проблематики любові, які мають різну часову, просторову, а відповідно, й ментальну специфіку.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Любов в Античності, Середньовіччі, Новому часі: плюралізм аспектів і підходів.
 • «Індивідуальний» вимір тематизації любові у західній філософії: від Платона до Р. Д. Прехта.
 • Природа християнської любові: «агапе» і «caritas» як любов до ближнього і до Бога.
 • Ерос і меланхолія: любов у творах С. К’єркеґора та романтиків як маніфестація естетизованої чуттєвості.
 • Егоїзм та альтруїзм: пошуки у віднайденні сенсу любові.
 • Сексуальна революція та її наслідки: від елімінації табу до виробництва бажання.
 • Конс’юмеризація та стандартизація любові в сучасних соціокультурних і технологічних умовах.

Експерти в командній роботі
Марта Тиченко,
 викладачка кафедри психології та психотерапії УКУ. Сфера інтересів: організаційна психологія, психологія управління, соціальна психологія.Керівниця 
відділу студентської кар’єри УКУ. Раніше понад 5 років працювала в напрямку HRв корпоративному та громадському секторі.

Анотація:

“Експерти з командної роботи” – це міждисциплінарний курс, навчання відбувається у процесі здобуття досвіду та рефлексії – діяльності та мислення. Студент є активним учасником навчального процесу, а не пасивним отримувачем, а знання формуються завдяки і в контексті взаємодії з іншими людьми і тому навчальний метод – навчання через досвід. Протягом курсу студенти працюють у міждисциплінарних командах над завданнями та актуальними проблематиками, запропонованими представниками комерційного сектору (середнього бізнесу, великих комерційних компаній) чи неурядових громадських організацій.

Відео-анотація до курсу за посиланням

Результати навчання:

 • проаналізувати власні поведінкові моделі та установки, що впливають на формування командної взаємодії;
 • отримати власний мета-погляд на важливі процеси, що формують команду – планування, прийняття рішень, вирішення конфліктів, сприйняття персональних та професійних відмінностей. Розвинути навички надання ефективного зворотного зв’язку;
 • розвинути комунікаційні навички та навички співпраці;
 • дізнатись про виклики та тенденції сучасного бізнесу; розвинуть навички роботи з реальними проектами;
 • взяти участь у процесі створення інноваційних рішень.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Дослідження та аналіз проблеми.
 • Постановка цілей та генерація ідей.
 • Презентація та оцінка.
 • Впровадження.
 • Представлення результатів.

Здоров’я людини у сучасному суспільстві
Колісник Ярина, понад 20 років педагогічної діяльності, кандидатка біологічних наук, мікробіологиня, брала участь в дослідницьких проектах щодо мікробіоти організму та створення віртуальних мікробіологічних лабораторій

Анотація:

Прослухавши дисципліну студенти дізнаються від яких факторів залежить здоров’я людини і які способи його збереження та зміцнення; отримають інформацію про найновіші тенденції та підходи у медицині та профілактиці здоров’я; зможуть грамотно аналізувати і оцінювати інформацію з різних джерел, яка стосується здоров’я людини, а також використовувати знання з метою збереження та зміцнення здоров’я.

Відео-анотація до курсу за посиланням

Результати навчання:

 • розуміти значення моніторингу стану індивідуального здоров’я та дотримання програми його скринінгу;
 • знаходити оптимальні шляхи профілактики та збереження здоров’я в сучасних умовах;
 • здатність відповідально приймати рішення щодо різних аспектів здоров’я з урахуванням знань, одержаних в курсі;
 • розробити та втілити за термін навчання дисципліни проект досягнення поставленої цілі збереження свого здоров’я.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Сучасне уявлення про здоров’я людини.
 • Довголіття і старіння.
 • Раціональне харчування.
 • Рухова активність.
 • Імунна система організму. Профілактика захворювань. Онкологічні захворювання.
 • Шкідливі звички та їхній вплив на організм людини.
 • Репродуктивне здоров’я.
 • Раціональна фармація та безпечні засоби догляду за тілом.

LifeDesign: як прокласти свій шлях у світі постійних змін
Максим Коляда. “Викладаю з 2007 року, займаюсь малим підприємництвом з 2007 року, політична діяльність з 2015 року. Чи можливо успішно інтегрувати різні професійні вектори в одну життєву траекторію? Поговоримо і про це”

Анотація:

Доля, життєва дорога, покликання – у різні часи, в різних культурах по-різному називали траекторію, якою людина рухалась від народження до смерті, в різний спосіб класифікували фактори, які її формують, та визначали систему KPI, за якими оцінювали якість проходження людиною цього маршруту. У рамках нашого курсу ми здійснимо короткий історичний екскурс та, через призму християнського вчення, розглянемо сучасні методології до формування життєвої, професійної та навчальної траекторій. За результатами курсу студенти зможуть більш якісно та усвідомлено формувати та коригувати свої довго- та короткотермінові життєві стратегії.

Відео-анотація до курсу за посиланням

Результати навчання:

 • володіти інструментами дизайн-мислення;
 • навчитись самоменеджменту;
 • виробити спроможність створювати та поширювати смисли;
 • розвинути стратегічне мислення;
 • попрактикувати управління персональними ресурсами.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Життя як шлях: філософсько-релігійний погляд.
 • Періодизація життєвої траєкторіі: біологічні, психологічні, економічні підходи.
 • Життя як проект: дизайн-мислення і особистісний розвиток.
 • Богослів‘я таланту.
 • Професійна самоідентифікація: як формувати та перевіряти кар’єрні гіпотези.
 • Життєві стратегії: чому мати поганий план краще, ніж не мати жодного.

Критичне і творче мислення
Ірина Старовойт, доцентка кафедри культурології, член українського ПЕН (міжнародна правозахисна організація), 20 років досвіду викладання в Україні, Польщі, Німеччині, Нідерландах

Анотація:

Курс відповідає на питання, як можна опрацьовувати великі масиви інформації, як вчитися вчитися, розв’язувати проблеми, виконувати освітні завдання, розвивати мислення, інтелект та емпатію, підвищувати якість професійного і приватного життя.

Відео-анотація до курсу за посиланням

Результати навчання:

 • чітко і переконливо висловлюватися на задану тему – усно та письмово;
 • використовувати сильні та розвивати слабкі сторони свого навчального «я»;
 • здобувати знання самостійно, а також у малих групах, застосовуючи різні стилі навчання;
 • аналітично опрацьовувати наявний контент та генерувати новий;
 • контекстуалізувати  потенціал, глобальну конкурентність та локальні особливості  певного проекту чи ідеї.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Важливість творчого і критичного мислення для людей і суспільств.
 • Складові мислення і як ці складові працюють на кращий результат.
 • Універсальні мисленнєві стандарти (логіка та аргументація).
 • Знаряддя розуміння і способи обґрунтування певної ідеї.
 • Техніки та прийоми вивчення різного роду інформації для визначеної мети.
 • Техніки та прийоми самостійної навчальної роботи.
 • Принципи організації навчального часу та дозвілля.

 


Комунікації

Оксана Матійків, магістриня журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Має 8 років досвіду роботи у телевізійній журналістиці та інтернет-виданнях. У Центрі підприємництва УКУ відповідає за промоцію, контент-наповнення, організацію подій, розробку навчальних програм для стартапів на ранній стадії, а також за комунікацію з менторами. Раніше працювала координаторкою рекламного відділу та організаторкою дискусійної платформи львівського медіа-хабу Tvoemisto.tv. 

Анотація:

Нові технології відкрили для нас необмежений доступ не тільки до інформації, але і до людей з різних куточків світу та з різних сфер діяльності. Проте, як серед всього цього інформаційного шуму достукатись саме до конкретної людини, організації, бізнесу тощо? Як правильно себе презентувати, не боятись публічного виступу та навчитись “продати” ідею за 30 секунд? Саме це ми розглянемо на курсі з комунікацій. 

Відео-анотація до курсу за посиланням

Результати навчання:

 •  виступати публічно та презентувати ідеї;
 •  вести ділове листування;
 •  вдало комунікувати з медіа та ефективно комунікувати в команді;
 •  використовувати нетворкінг;
 •  працювати з інформаційними повідомленнями (розрізняти фейки); 
 •  комунікувати з різними цільовими групами.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Ефективна презентація (Pitch Dack 10 slides).
 • Методики публічного виступу.
 • Stop fake: інтерактивна гра.
 • Ефективна комунікація в команді. 
 • Самопрезентація.
 • Цифрові комунікації.
 • Дослідження цільових груп.

Він і Вона: стосунки в подружжі і не тільки
Кондратик  Лідія,
соціологиня, кандидатка соціологічних наук, психологиня, членкиня Науково-методичної ради Української Асоціації Християнської Психології

Анотація

Стосунки між хлопцем та дівчиною, між чоловіком та жінкою. Чи відрізняються ці стосунки від інших (дружніх, товариських, професійних, родинних тощо)? У рамках курсу студентам пропонується розглянути фізіологічні, психологічні, соціальні та духовні особливості чоловіка та жінки, їх справжні потреби та різні способи взаємодії. Особлива увага приділяється емоційній складовій нашого спілкування та конфліктів. Адже саме стосунки з іншими людьми є чи не найскладнішою сферою нашого життя, яка, проте, може давати найбільше підтримки, натхнення, одним словом – щастя. Ми обговоримо різні аспекти вибору партнера, періоду «зустрічання» та, власне, сім’ї, зокрема етапи подружніх стосунків, сімейні кризи, позитивні та негативні чинники гармонійності подружжя.

Відео-анотація до курсу за посиланням

Результати навчання:

 • знати і розуміти міжстатеві подібності та відмінності;
 • розуміти власні цінності, особливості, емоційні стани та потреби;
 • усвідомлювати вплив власного стану, особистісних рис і цінностей на взаємодію з іншими;
 • вміти будувати партнерські стосунки з повагою та відповідальністю (а не з позиції жертви чи рятівника);
 • вміти вирішувати можливі конфлікти різними способами.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Фізіологічні, психологічні, соціальні та духовні особливості чоловіка та жінки
 • Міжстатева взаємодія: емоції, спілкування, конфлікти та методи їх вирішення
 • Справжні потреби чоловіків та жінок: як їх розрізняти та задовольняти
 • Дошлюбна поведінка та шлюбний вибір (навіщо нам «зустрічатися» та як зрозуміти, що це саме «він/вона»!)
 • Сім’я як вона є: основні етапи та кризи сімейного життя
 • Статеве співжиття в подружжі: і знову про наші відмінності
 • Любов і довіра в подружжі: пристрасть чи рішення

Публічні комунікації. Як спілкуватись словом, тілом і серцем.
Титаренко Марія, медіадослідниця, журналістка, есеїстка, тренерка з комунікацій. Засновниця Магістерської програми з медіакомунікацій УКУ. Кандидатка наук із соціальних комунікацій. Стипендіатка програми імені Фулбрайта. Авторка Лабораторії художнього репортажу на ЛітАкценті і Майстерні з есеїстики на Освіторії. Авторка книги “Комунікація від нуля. Есеї для Мані” (ВСЛ, 2019)

Анотація

На курсі пропрацюємо різні види комунікацій: особистісну і міжособистісну, усну й письмову, формальну і неформальну, кризову, командну, автокомунікацію, псевдокомунікацію і навіть комунікацію від нуля. Дізнаємося і апробуємо різні алгоритми ефективних комунікацій, а також діагностику власних виступів (осібних/парних/командних) у відеозаписі. Чимало експериментуватимемо із несподіваними каналами, ідеями, контентом, кінесикою і проксемікою. Розглянемо комунікативні стратегії Сократа, Ісуса, М. Л. Кінга, С. Джобса, Н. Дюарте, Ш. П. Лаветта, відомих ТЕД-мовців та ін. Спробуємо зідентифікувати комунікативний портрет і “почерк” кожного учасника курсу і допомогти його оптимізувати.

Відео-анотація до курсу за посиланням

Результати навчання:

 • розрізняти різновиди комунікацій (особливості, прийоми, ефекти, стратегії) і застосовувати їх у своїй професійній діяльності;
 • працювати із текстом/сценарієм/виступом на різних рівнях (контент, структура, стилістика тощо);
 • застосовувати алгоритми для підготовки, виголошення і подальшої діагностики виступів (самостійно, в парі, в команді, у групі);
 • працювати із кінесикою і проксемікою, експериментувати із комунікаційними каналами, застосовувати креативні методики;
 • провадити дискусії, готуватись до дебатів, співбесід і розмов із можливими замовниками/колегами/керівниками.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Поняття комунікації і спілкування, ґенеза, витоки, типологія, моделі, особливості
 • Персональна комунікація: робота з власними сценаріями, апробація, запис, діагностика
 • Інтерперсональна комунікація: робота в парі/команді/групі, інтеракція, запис, ефект синергії, діагностика
 • Моделі діалогу, розсіювання і полілогу: особливості, ефекти, прийоми, кореляція
 • Риторичний канон, TED-методики, “слайдологія” та інші алгоритми і шаблони для публічних комунікацій
 • Проксеміка і кінесика. Кейси. Феномен комунікації від нуля
 • Кризові, корпоративні, інтегральні комунікації. Апробація моделей і ігрових методик

Базові потреби та соціальна взаємодія/(не)байдужі
Бриндзак Оксана, 
магістриня клінічної психології з основами КПТ та соціології», засновниця благодійного проекту «Старість НА радість», проектна менеджерка 

Анотація

Власний волонтерський проект — це невелика мандрівка, яка часом може бути довжиною в життя. Для того, щоб ця мандрівка була нам в радість, ми повинні чітко розуміти свої потреби та потреби інших людей. Знайти підхід до малечі, людей літнього віку, людей з особливими потребами іноді дуже непросто. На нашому курсі ми поспілкуємось з різноманітними людьми, які потребують допомоги. І, можливо, разом придумаємо найкращі соціальні ініціативи, які змінять на краще життя когось із них.

Результати навчання

 • запровадити проект в одному із напрямків волонтерської діяльності (відповідно до потреб)
 • розуміти свої потреби та потреби оточуючих
 • знайти і розуміти способи побудови плану для реалізації цілей
 • проаналізувати звідки береться прокрастинація та чи допомагає вона нам, як волонтерам
 • розвинути навички ефективної комунікації з представниками різних вікових категорій

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Я та 5 базових емоційних потреб.
 • Види мотивації до волонтерської діяльності: до чого тут потреби? Ієрархія мотивів.
 • Ефективне волонтерство чи прокрастинація.
 • Вікова психологія. Як знайти спільну мову з будь-ким?
 • Засоби вербальної та невербальної комунікації
 • Покрокова побудова цілей для втілення волонтерського проекту
 • Взаємодія з незахищеними групами населення

Я у стосунках
Широка Анастасія, психологиня, кандидатка психологічних наук, викладачка кафедри психології та психотерапії Українського католицького університету, редакторка «Дайджесту здоров’я», тренерка Нової поліції, спікерка «Пластового освітнього форуму», інших заходів та громадських ініціатив, авторка наукових та науково-популярних публікацій

Анотація

Люди часто втрачають на стосунках – недоотримують стосункових ресурсів, не знають як повернутися назад з «точки кипіння», потрапляють у виснажливі взаємини, мають ілюзію щодо власної ефективності у командній роботі, сприймають втрати як щось раптове та неочікуване. І загалом погано розуміють та прогнозують стосункову реальність, інакше 50% одружень не закінчувалися б розлученнями, а однією з перших причин звільнення не була б нестача soft skills. Багато проблем у житті – вигорання, зловживання, нечесність, соматичні та психічні захворювання так чи інакше виникають на межі стосунків між людьми.
Це дивно, людина – соціальна істота, і все наше життя обертається довкола стосунків, втім нас не вчать приділяти їм належну увагу. Прислухайтеся до себе, з якими людьми поруч Вам добре? А на скільки іншим добре поруч із Вами? В радості та в горі?
Основна ідея цього курсу – показати, що на стосунки варто звертати увагу, що на сьогоднішній день накопичилося багато цінних знань про стосунки, і що вміння краще лагодити з іншими, вирішувати конфлікти, розвивати стосунки, спілкуватися, приймати рішення – це навички, які можна набути..

Результати навчання:

 • навчитися краще розуміти себе та інших;
 • розуміти, звідки у життя приходять неспокій та дисбаланс, вміти культивувати «джерела особистої рівноваги»;
 • усвідомлювати різні передумови, які ведуть до добрих та поганих стосунків;
 • розуміти, які навички потрібно в собі розвивати, якщо у житті залежить на добрих стосунках;
 • усвідомлювати власні цінності та потреби, вміти повідомляти іншим про них в асертивний спосіб.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Нейробіологія стосунку або чому людина навіть у неживих предметах може побачити стосунок?
 • Ідентичність або чому я такий, а інший інакший? Про справжнє, фальшиве та різне. Які риси більше пов’язані з життєвим успіхом? Чому все відносно?
 • Цінності, чому вони важливі, і як довкола них організується все решта у житті?
 • Особисті кордони. Як зрозуміти, де вони? Як їх відстоювати в асертивний спосіб?
 • Психологічний стрес та як розвивати пружність?
 • Підтримка – як це працює?
 • Токсичні стосунки on the way out
 • Конфлікти, які засмоктують як «чорна діра», і де вихід?
 • Втрати – це боляче, але так природньо…

Лідерство служіння 

Канафоцька Галина, координаторка Центру соціального лідерства-служіння ГО «Християнська служба порятунку», співзасновниця і віце-президентка Інноваційної палати України, 25 років тренерсько-викладацькоїго досвіду.  Розробниця державних концепцій та програм з бізнес-менеджменту освіти, розвитку малого підприємництва, інноваційної діяльності, модернізації ринків капіталу та захисту суспільної моралі в Україні. Авторка нової управлінської парадигми «Менеджмент творчості» та сертифікованих курсів «Від менеджменту творчості – до лідерства-служіння» й «Основи соціального лідерства-служіння». У доробку має понад 100 наукових і науково-популярних публікацій, однією з яких є книга «Формування цінностей нової генерації в умовах суспільних трансформацій».

Анотація

Курс скерований на формування знань та навичок, які дозволяють відкрити внутрішню мотивацію до власного росту і розвитку, організувати свою діяльність на шляху руху до своєї зрілості, незалежності, усвідомленої взаємозалежності та лідерства-служіння. Під час курсу розглянемо чинники впливу на наше становлення як особистостей, складові та інструменти парадигми змін, процес формування цінностей та рівнів нашої свідомості у відповідних рівнях буття, поняття синергії та процес забезпечення синергетичного ефекту командної кооперації, послідовність кроків на шляху до особистої і колективної відповідальності у процесі формування й досягнення стратегій, методики четвертого покоління тайм-менеджменту та процес руху до лідерства-служіння.

Результати навчання:

 • Усвідомлення впливу чинників зовнішнього середовища на наше становлення;
 • Розуміння існуючої парадигми, в якій знаходимося і з якої діємо, поняття синергії, взаємозв’язку й взаємозалежності між процесом досягнення стратегій і формуванням спільних цінностей, суті лідерства-служіння;
 • Засвоєння послідовності кроків на шляху до особистої і колективної відповідальності, складових і чинників забезпечення інтеграції та синергетичного ефекту командної кооперації, методик четвертого покоління тайм-менеджменту, філософії лідерства-служіння.
 • Отримання знань і навичок з організації своєї діяльності на шляху руху до своєї цілісності та формування позитивних взаємовідносин з іншими в спосіб, що веде до спільного росту і розвитку, в контексті лідерства-служіння.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Я і зовнішнє середовище як фактор впливу на моє становлення.
 • Нове бачення процесу змін.
 • Рух до власної зрілості та цілісності.
 • Щаблі руху до повної відповідальності.
 • Стратегія і поле перспектив.
 • Інтеграція й синергетичний ефект командної кооперації.
 • Тайм-менеджмент четвертого покоління.
 • Лідерство-служіння.

Стратегії та інструменти взаємодії з людьми

Олена Петрушкевич, авторка та ведуча тренінгів з психології та управління персоналом, казкотерапевтка, засновниця ГО “Комплексна казкотерапія в Україні”,  психологиня у Креативній міжнародній дитячій школі (КМДШ)

Анотація 

Коли ми описуємо себе, частина характеристик стосується нашої поведінки під час взаємодії зі світом – іншими людьми чи життєвими обставинами. Ми визначаємо те, на що ми здатні, використовуючи наш попередній досвід, відзначені досягнення, уявлення про себе загалом. Відповідно формується і наша звична стратегія – керувати або служити або боротись або … Зазвичай ми користуємось кількома поведінковими моделями. Всі інші – залишаються поза нашою увагою. А якщо припустити, що ми здатні діяти по-іншому? Що ми маємо всі ресурси для реалізації різних стратегій? Що буде, якщо максимально розширити власний поведінковий репертуар? Логіка підказує, що якість взаємодії має тільки покращитись у цьому випадку – як з іншими, так і з життєвими обставинами. 

Цей курс дозволять по-новому подивитись на себе і свої можливості, усвідомити свої сили та слабкі місця, допоможе запланувати дії для подальшого розвитку потрібних якостей.

Результати навчання:

 • усвідомлення своїх прагнень, потреб проявитись в соціумі;
 • усвідомлення власних можливостей розширити репертуар поведінки;
 • розуміння, які моделі поведінки потребують тренування, аби їх ефективно використовувати, і як їх тренувати;
 • вміння аналізувати необхідність тої чи іншої поведінки в конкретній життєвій ситуації.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Прагнення до лідерства. Чи може нашкодити? Які життєві ситуації потребують поведінки лідера? Що робити, якщо не вдається бути лідером? 
 • Вічний бій, або прагнення до боротьби. В чому пастка для бійця за справедливість? Як відшукати в собі воїна, якщо ніколи ним не був?
 • Служіння – це вибір чи необхідність? Чи можлива професійна реалізація без етапу учнівства і служіння?
 • Віра як потреба і як прагнення.
 • Чи є щось дорожче за істину? Пошук істини як внутрішній рушій.
 • Легке ставлення до життя = неправильне? Як наше ставлення до життя впливає на нашу поведінку?
 • Прагнення до добробуту. Що забезпечує цей рушій в житті людини? Чи може він бути зайвим?

Лідерство  ХХІ століття: місія, динаміка, виклики 

Іванка Захаревич, історикиня, студентка елітної магістерської програми баварського уряду RESET (Responsibility in Science, Engineering, and Technology) Мюнхенського Технічного Університету, віце-президентка Спілки Українських Студентів Німеччини (СУСН), мандрівниця, авторка поетичних та прозових збірок, мрійниця.

Анотація 

Мета цього курсу найперше створити команду мотивованих молодих лідерів із великим потенціалом через розвиток лідерських навичок, спільне навчання, дискусії, постійний натхненний динамічний діалог і жваву співпрацю на лекціях та семінарах; ознайомитися із феноменом лідерства у ХХІ столітті, яке ґрунтується на моральних, культурних та особистих цінностях, детальніше дізнатися про динаміку розвитку цього явища у суспільстві, а також виклики сучасних лідерів.    

Результати навчання:

 • розуміти теоретичні основи лідерства,
 • вміти формувати особисту місію та визначити головні цінності й пріоритети у навчанні, роботі спілкуванні, тощо;
 • ознайомити із відмінностями між лідерством та менеджментом шляхом аналізу та порівняння обох явищ;
 • вміти ставити цілі й  ефективно їх досягати;
 • надихнути студентів до відповідального лідерства та навзаєм вчитися лідерства від них самих.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Лідерство: Що? Де? Коли?
 • Ідея лідерства-служіння – вулиця з двостороннім рухом. 
 • Моральне лідерство у ХХІ столітті  – виклик чи недосяжність?
 • Ідейні натхненники, мрійники, ті хто бажають великого. Лідери – хто вони насправді?
 • Лідер як управитель: відповідальний та гідний довіри.
 • Чи існує криза лідерства сьогодні?
 • Феномен лідерства як місійного покликання.
 • Модель контролю та управління VS модель служіння та підтримки
 • Лідерські та менеджерські навички – взаємодія чи розбіжності?
 • Активне та пасивне лідерство.

 

 

Центр абітурієнта УКУ

Графік роботи:

З понеділка по п'ятницю
10:00 - 17:00
Перерва з 12:00 по 13:00

Ел. пошта:

Viber icon TIKTOK icon