Люди і я

 

 

 Основи психічного здоров’я та благополуччя
Олександр Аврамчук, лікар-психолог, акредитований психотерапевт у напрямку “Груповий аналіз”, колишній  керівник Центру психологічної реабілітації демобілізованих військовослужбовців

Анотація:

Курс спрямований на формування знань та компетентностей стосовно плекання психічного здоров’я, навичок підтримки психологічного благополуччя при поширених психологічних проблемах. Під час курсу розглянемо розповсюджені проблеми психічного здоров’я й їх вплив на різні аспекти життя людини та її оточення, визначимо фактори соціальної взаємодії, які сприяють зміцненню психологічного благополуччя, а також роль студентського середовища у цьому.

Результати навчання:

 • вміти аналізувати причини психологічних проблем, визначаючи вплив різного роду чинників (соціальних, культурних, релігійних, політичних тощо);
 • практикувати застосування психосоціальних інтервенцій щодо поширених психологічних проблем;
 • будувати партнерський стосунки;
 • усвідомлювати вплив власного стану, особистісних рис і цінностей на оточення та вирішувати можливі конфлікти.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Загальні принципи психічного здоров’я та психосоціального благополуччя.
 • Поширені проблеми психічного здоров’я та їх вплив на різні аспекти життя людини та її оточення.
 • Студентське середовище як аспект громадського психічного здоров’я.
 • Стратегії та навички самодопомоги при поширених афективних та тривожних станах.
 • Віра, культура та традиції як ресурс психосоціального благополуччя.

Емоційний інтелект і кар’єра:
як розвивати емоційну гнучкість
Пилат Наталія
, кандидатка психологічних наук, доцентка. Працювала керівницею відділу персоналу «Телерадіокомпанії Люкс» та компанії «М-ФОН». Член Євопейської асоціації організаційної психології та психології праці – EAWOP (European Association of Work and Organizational Psychology)

Анотація:

Курс спрямований на  окреслення передумов та основних складових успішної кар’єри в сучасному світі, аналіз ролі емоційного інтелекту у побудові успішної кар’єри та надання інструменту для розвитку емоційної гнучкості в процесі побудови кар’єри.

Результати навчання:

 • рефлексія мотивації (Motivation reflection) – здатність усвідомлювати та аналізувати власні уявлення стосовно кар’єрних цілей та орієнтацій;
 • рефлексія якостей (Career reflection) – здатність розуміти та критично оцінювати власні сильні та слабкі сторони стосовно побудови особистої кар’єри;
 • самопрофілювання (Self-profiling) – здатність презентувати власні знання, вміння та навички на ринку праці;
 • побудова соціальних стосунків (Networking) – навички будувати професійні стосунки;
 • емоційна гнучкість (Emotional agility) – вміння розуміти ситуації, які змінюються та адаптуватись до змін, що дозволяє уникнути стресів і впевнено рухатися вперед.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Основні складові успішної кар’єри в сучасному світі.
 • Підприємництво, як вид кар’єри в сучасному світі.
 • Роль емоційного інтелекту в побудові кар’єри.
 • Мотивація та покликання у побудові кар’єри.
 • Побудова професійних стосунків.

Теорія справедливості і прав людини
Костюк Андрій, юрист з двадцятирічним досвідом практичної діяльності. З 2003 р. – віце-президент АО «Павленко і партнери». З 2008 р. Андрій Костюк є корпоративним секретарем ПАТ «Концерн Галнафтогаз». Викладач УКУ та Львівської бізнес-школи УКУ.

Анотація:

Курс фокусується на історичному розвитку і сучасній дискусії про справедливість і права людини.  Планується огляд різних теорій справедливості від Платона і Арістотеля до Ролза і Сандела. Права людини ж по суті є підходом до справедливості з позиції окремого суб’єкта.  Політична та економічна теорія і юриспруденція постійно відкликаються до принципів справедливості і прав людини при доведенні тих чи інших тез. Різні філософські підходи формують консервативні, ліберальні чи соціалістичні інтерпретації цих принципів. Тому важливо розуміти джерела їх виникнення, різні покоління і тенденції їх розвитку.

Результати навчання:

 • розуміти базові принципи суспільного життя і теорій, що їх інтерпретують;
 • орієнтуватись у сучасних політичних та економічних процесах;
 • розвинути самостійне мислення та  відпірність проти софізмів і фейків;
 • поважати справедливість та права людини.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Платонівський та арістотеліанський підходи до справедливості.
 • Природнє право за Томою Аквінським.
 • Джон Лок і природні права в епоху Нового часу.
 • Звідки взялася Загальна декларація прав людини і куди рухається міжнародне право у цій сфері.
 • Перше покоління прав людини проти наступних поколінь (свобода проти рівності).
 • Джон Ролз та інші сучасні теорії справедливості. Чи можлива справедливість і права людини без визнання об’єктивності людської гідності.

Розвиток характеру лідера
о.Павло Худ
.  Директор Школи журналістики УКУ 2017-2018 року. До липня 2017 року був керівником відділу рекрутингу та студентської кар’єри Українського католицького університету.  Фахівець із комунікацій, докторант Інституту соціології Люблінського католицького університету, заступник декана факультету Суспільних наук  

Анотація:

Цей курс розрахований на побудову та підтримку характеру лідера/лідерки базованого на компетенціях, відданості справі та 11-ти чеснотах характеру (візійність, драйв, колаборація, гуманність, смиренність, цілісність, зваженість, справедливість, підзвітність, хоробрість, критичне судження). Основна форма роботи на курсі – кейс-метод та рефлексія.

Результати навчання:

 • розробка дорожніх  мап з розвитку власних 11-ти чеснот;
 • рефлекція, як відпрацьована навичка;
 • усвідомлення феномену організаційної культури та інструментів по управління нею;
 • розуміння різних рольових моделей лідера/лідерки.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Розвиток характеру лідера/лідерки, модель Ivey Business School.
 • Лідерство та організаційна культура, характер та контекст.
 • 11 тем в рамках 11-ти чеснот, зазначених в моделі (візійність, драйв, колаборація, гуманність, смиренність, цілісність, зваженість, справедливість, підзвітність, хоробрість, критичне судження).
 • Лідерство та глобальний контекст. Роль лідера як агента змін.

Любов у західній філософії
Андрій Дахній, З 1995-го асистент, а з 1999-го доцент кафедри історії філософії Львівського університету імені Івана Франка. З 2019-го завідувач тієї ж кафедри. Крім викладання філософських дисциплін, займався й  перекладацькою діяльністю

Анотація:

Поняття любові належить до центральних у західному філософуванні. Вже давні греки звертали увагу на цілу низку її аспектів, використовуючи поняття «еросу», «сторге», «агапе», «манії», «прагми» тощо. Втім, у рамках курсу досліджуватимуться не лише витоки й специфіка історично усталених – античних, середньовічних та новочасних – підходів щодо любові і, відповідно, покладання на їхній основі ключових чеснот і ціннісних орієнтирів, але й аспекти і проблематика любові у рамках сучасної соціокультурної парадигми – з її тенденціями глобалізації, плюралізму, конс’юмеризму та комерціалізації.

Акцент робитиметься також на міждисциплінарному характері розмислів про любов, через взаємодію філософії з багатьма іншими царинами – такими, як релігія, література, живопис, нейронауки, кінематограф…

Результати навчання:

 • вміти аналізувати тексти, релевантні для проблематики любові;
 • оволодіти навичками щодо ідентифікації й диференціювання різних аспектів любові;
 • навчитись робити переходи від філософії до суміжних пізнавальних сфер, які торкаються досліджуваного матеріалу;
 • зіставляти підходи стосовно проблематики любові, які мають різну часову, просторову, а відповідно, й ментальну специфіку.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Любов в Античності, Середньовіччі, Новому часі: плюралізм аспектів і підходів.
 • «Індивідуальний» вимір тематизації любові у західній філософії: від Платона до Р. Д. Прехта.
 • Природа християнської любові: «агапе» і «caritas» як любов до ближнього і до Бога.
 • Ерос і меланхолія: любов у творах С. К’єркеґора та романтиків як маніфестація естетизованої чуттєвості.
 • Егоїзм та альтруїзм: пошуки у віднайденні сенсу любові.
 • Сексуальна революція та її наслідки: від елімінації табу до виробництва бажання.
 • Конс’юмеризація та стандартизація любові в сучасних соціокультурних і технологічних умовах.

Експерти в командній роботі
Наталя Шпот, директорка та тренерка Львівської школи проектного менеджменту (2013 – 2017 рр.). Сертифікована коуч та гештальт-консультантка. Вивчає соціо-економічний підхід до менеджменту в інституті ISEOR (Франція). Має 18 років професійного досвіду у бізнесі, зокрема в HR. Працювала HR директоркою компанії DataArt, а також в ELEKS

Анотація:

“Експерти з командної роботи” – це міждисциплінарний курс, навчання відбувається у процесі здобуття досвіду та рефлексії – діяльності та мислення. Студент є активним учасником навчального процесу, а не пасивним отримувачем, а знання формуються завдяки і в контексті взаємодії з іншими людьми і тому навчальний метод – навчання через досвід. Протягом курсу студенти працюють у міждисциплінарних командах над завданнями та актуальними проблематиками, запропонованими представниками комерційного сектору (середнього бізнесу, великих комерційних компаній) чи неурядових громадських організацій.

Результати навчання:

 • проаналізувати власні поведінкові моделі та установки, що впливають на формування командної взаємодії;
 • отримати власний мета-погляд на важливі процеси, що формують команду – планування, прийняття рішень, вирішення конфліктів, сприйняття персональних та професійних відмінностей. Розвинути навички надання ефективного зворотного зв’язку;
 • розвинути комунікаційні навички та навички співпраці;
 • дізнатись про виклики та тенденції сучасного бізнесу; розвинуть навички роботи з реальними проектами;
 • взяти участь у процесі створення інноваційних рішень.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Дослідження та аналіз проблеми.
 • Постановка цілей та генерація ідей.
 • Презентація та оцінка.
 • Впровадження.
 • Представлення результатів.

Здоров’я людини у сучасному суспільстві
Колісник Ярина, понад 20 років педагогічної діяльності, кандидатка біологічних наук, мікробіологиня, брала участь в дослідницьких проектах щодо мікробіоти організму та створення віртуальних мікробіологічних лабораторій

Анотація:

Прослухавши дисципліну студенти дізнаються від яких факторів залежить здоров’я людини і які способи його збереження та зміцнення; отримають інформацію про найновіші тенденції та підходи у медицині та профілактиці здоров’я; зможуть грамотно аналізувати і оцінювати інформацію з різних джерел, яка стосується здоров’я людини, а також використовувати знання з метою збереження та зміцнення здоров’я.

Результати навчання:

 • розуміти значення моніторингу стану індивідуального здоров’я та дотримання програми його скринінгу;
 • знаходити оптимальні шляхи профілактики та збереження здоров’я в сучасних умовах;
 • здатність відповідально приймати рішення щодо різних аспектів здоров’я з урахуванням знань, одержаних в курсі;
 • розробити та втілити за термін навчання дисципліни проект досягнення поставленої цілі збереження свого здоров’я.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Сучасне уявлення про здоров’я людини.
 • Довголіття і старіння.
 • Раціональне харчування.
 • Рухова активність.
 • Імунна система організму. Профілактика захворювань. Онкологічні захворювання.
 • Шкідливі звички та їхній вплив на організм людини.
 • Репродуктивне здоров’я.
 • Раціональна фармація та безпечні засоби догляду за тілом.

LifeDesign: як прокласти свій шлях у світі постійних змін
Максим Коляда. “Викладаю з 2007 року, займаюсь малим підприємництвом з 2007 року, політична діяльність з 2015 року. Чи можливо успішно інтегрувати різні професійні вектори в одну життєву траекторію? Поговоримо і про це”

Анотація:

 

Доля, життєва дорога, покликання – у різні часи, в різних культурах по-різному називали траекторію, якою людина рухалась від народження до смерті, в різний спосіб класифікували фактори, які її формують, та визначали систему KPI, за якими оцінювали якість проходження людиною цього маршруту. У рамках нашого курсу ми здійснимо короткий історичний екскурс та, через призму християнського вчення, розглянемо сучасні методології до формування життєвої, професійної та навчальної траекторій. За результатами курсу студенти зможуть більш якісно та усвідомлено формувати та коригувати свої довго- та короткотермінові життєві стратегії.

Результати навчання:

 • володіти інструментами дизайн-мислення;
 • навчитись самоменеджменту;
 • виробити спроможність створювати та поширювати смисли;
 • розвинути стратегічне мислення;
 • попрактикувати управління персональними ресурсами.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Життя як шлях: філософсько-релігійний погляд.
 • Періодизація життєвої траєкторіі: біологічні, психологічні, економічні підходи.
 • Життя як проект: дизайн-мислення і особистісний розвиток.
 • Богослів‘я таланту.
 • Професійна самоідентифікація: як формувати та перевіряти кар’єрні гіпотези.
 • Життєві стратегії: чому мати поганий план краще, ніж не мати жодного.

Критичне мислення
Ірина Старовойт, доцентка кафедри культурології, член українського ПЕН (міжнародна правозахисна організація), 20 років досвіду викладання в Україні, Польщі, Німеччині, Нідерландах

Анотація:

Курс відповідає на питання, як можна опрацьовувати великі масиви інформації, як вчитися вчитися, розв’язувати проблеми, виконувати освітні завдання, розвивати мислення, інтелект та емпатію, підвищувати якість професійного і приватного життя.

Результати навчання:

 • чітко і переконливо висловлюватися на задану тему – усно та письмово;
 • використовувати сильні та розвивати слабкі сторони свого навчального «я»;
 • здобувати знання самостійно, а також у малих групах, застосовуючи різні стилі навчання;
 • аналітично опрацьовувати наявний контент та генерувати новий;
 • контекстуалізувати  потенціал, глобальну конкурентність та локальні особливості  певного проекту чи ідеї.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Важливість творчого і критичного мислення для людей і суспільств.
 • Складові мислення і як ці складові працюють на кращий результат.
 • Універсальні мисленнєві стандарти (логіка та аргументація).
 • Знаряддя розуміння і способи обґрунтування певної ідеї.
 • Техніки та прийоми вивчення різного роду інформації для визначеної мети.
 • Техніки та прийоми самостійної навчальної роботи.
 • Принципи організації навчального часу та дозвілля.

Відділ рекрутингу абітурієнтів:

Графік роботи:

Консультаційні дні: середа та п'ятниця
Час роботи з 10:00 по 18:00
Перерва з 13:00 по 14:00

Ел. пошта: