Про фаховий іспит, іспит з іноземної мови, середній бал додатку до диплому

 

Фахове випробування проводять у формі усного іспиту, під час якої вступник повинен продемонструвати відповідний рівень знань з різних царин богослов’я: біблійного, догматичного, літургійного, морального, патристичного, пасторального, катехитики, історії Церкви, еклезіології, а також християнської педагогіки та дозвіллєзнавства. Фахове випробування покликане виявити обізнаність студента із сучасною науковою літературою на богословську тематику, з наголосом на дослідницьких зацікавленнях претендента, а також оцінити дослідницькі здібності та наукову зрілість вибору майбутнього магістранта. Фахове випробування передбачає перелік питань зі згаданих вище ділянок богослов’я, поділених на тематичні блоки. Фаховий іспит передбачає представлення навчальних і наукових зацікавлень вступника.

Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі англійською мовою. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня) (див. додаток 11). звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

Середній бал додатка до диплома обчислюється як середнє арифметичне всіх оцінок у додатку до диплому, включно з оцінкою державної атестації за 100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у десятибальну шляхом поділу на коефіцієнт 10.