Про фаховий іспит, іспит з іноземної мови, додатковий іспит

Фахове випробування для вступу на програму має комбіновану форму та містить такі складові: 1) письмове розв’язання кейсів, 2) мотиваційключне есе англійською мовою (подане одночасно з іншими документами аплікаційного пакета).

Мотиваційне есе англійською мовою «Rule of law in promotion of Human rights (Reasoning My Application to the UCU LL.M Program in Нuman Rights)», яке подається разом із документами для вступу, має на меті: показати бачення (візію) абітурієнтом ролі, змісту прав людини для побудови демократичного суспільства в Україні й у глобальному вимірі; виявити його цінності та пріоритети; розкрити мотивацію для навчання у програмі й особисті очікування абітурієнта щодо подальшого професійного розвитку.

Співбесіда, мета якої: з’ясувати рівень сформованості в абітурієнтів загальної навчальної правничої компетентності, а також (основну мотивацію абітурієнта навчатися на програмі, його очікування від магістерської програми, дати цілісну оцінку особистості абітурієнта, його комунікативних навиків, а також окреслити можливості абітурієнта активно працювати в одній групі з іншими учасниками програми).

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. (див. додаток 11).