Магістерська програма з спеціальності «фізична реабілітація», спеціалізація «фізична терапія»

1. Тривалість та формат навчання.

Тривалість навчання: 2 роки, формат — стаціонарний. Наголошуємо, що згідно з вимогами світових і європейських професійних організацій підготовка фахівців з реабілітації повинна відбуватися на стаціонарній формі навчання, а тому наша програма не передбачає заочної форми.

2. Спеціалізації (освітні програми), в межах яких відбуватиметься навчання

студентів.

“фізична терапія”

3. Мета та місія програми в УКУ.

Місія Школи реабілітаційної медицини УКУ полягає у впровадженні світового уявлення про реабілітацію до української загальної та медичної спільноти та створенні нової системи реабілітаційної медицини в Україні. Філософія реабілітації – повага до особи, забезпечення їй повного спектру можливостей, незважаючи на наявність будь-яких функціональних розладів. Сучасна реабілітація у розвинутих країнах є пацієнт-центричною, ціле-спрямованою та мульти-дисциплінарною. Саме такі принципи є основою стратегії підготовки професіоналів реабілітації в Школі реабілітаційної медицини. Основною ціллю поширення нової культури реабілітації є покращення рівня життя пацієнта. Ми готуємо найбільш затребуваних фахівців мультидисциплінарної реабілітаційної команди – фізичних терапевтів та ерготерапевтів. Члени нашої команди знаходяться в авангарді змін українського реабілітаційного законодавства та безпосередньо співпрацюють з міжнародними професійними об’єднаннями фахівців реабілітації та Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Метою програми є підготовка спеціалістів європейського рівня та запровадження передового стандарту вищої освіти зі спеціальності «фізична терапія» згідно з міжнародними вимогами.

4. Переваги програми.

Наша навчальна програма сформована за зразком найкращих професійних магістерських програм з фізичної терапії Євросоюзу, Канади та США. Принциповою ознакою програми є дотримання відповідності вимогам Світової конфедерації фізичної терапії (http://www.wcpt.org/education). Стратегічним завданням Школи реабілітаційної медицини є подальша акредитація наших навчальних програм у професійних освітніх мережах Європейського Союзу. Програма займається підготовкою професіоналів з «фізичної терапії», які протягом навчання здобувають власний практичний клінічний досвід. Для

цього протягом навчання відбудуться 6 циклів практичної підготовки загальною кількістю 1020 годин під безпосередньою супервізією сертифікованих фахівців – фізичних терапевтів з досвідом закордонних стажувань. Клінічні бази, на яких будуть проходити клінічні практики, охоплюють усі потенційні етапи реабілітаційного процесу, починаючи з реанімаційних відділень та раннього втручання у дитини до паліативної допомоги та дають можливість опановувати теоретичні та практичні навички з м’язово-скелетної, неврологічної, кардіо-пульмонарної, спінальної, дитячої реабілітації. Протягом першого семестру та у подальшому в рамках спеціалізованих циклів передбачено інтенсивний курс з медичної та реабілітаційної медичної термінології, якій забезпечить можливість подальшого вільного користування англомовними інформаційними джерелами, а також безперешкодного навчання під керівництвом іноземних викладачів та за кордоном. Ми готуємо фахівців, які зможуть працювати як в умовах мультидисциплінарної команди, так й в монопрофесійному середовищі.

5. Основні компоненти програми.

Програма складається з блоку соціально-гуманітарних дисциплін (у тому числі англійська мова, біоетика, аналіз даних), професійного спеціалізованого блоку (функціональна анатомія та біомеханіка, МКФ та уявлення про обмеження життєдіяльності, фахові предмети на вибір для формування компетенцій професіонала «фізичного терапевта») та практичної підготовки на стаціонарних та амбулаторних клінічних базах тривалістю від 2 до 8 тижнів кожен. Протягом першого семестру планується спільне навчання магістрантів обох освітніх програм з фізичної терапії та ерготерапії задля інтенсивного підвищення рівня загальної та загально-реабілітаційної підготовки. З другого семестру навчання здійснюється за модульним принципом.

6. Стипендійна програма.

Програма передбачає стипендійну підтримку. Наразі ведуться перемовини задля надання кількох стипендій найбільш обдарованим та вмотивованим студентам магістерської програми, починаючи із другого семестру.

7. Хто може вступати на програму.

На програму можуть подаватись абітурієнти, які мають диплом бакалавра за спеціальностями: «фізична реабілітація», «здоров’я людини», або спеціаліста (магістра) за спеціальністю «медицина» (лікувальна справа, медико- профілактична справа, педіатрія).

8. Документи для вступу на програму.

 Диплом державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень;

 Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);

 Копія ідентифікаційного коду.

 Копія військового квитка або приписного свідоцтва.

 Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

 Мотиваційне есе (для подальшого використання протягом вступних іспитів).

Для написання мотиваційного есе рекомендованими є такі пункти:

 Що таке реабілітація і як вона співвідноситься з охороною здоров’я?

 Що я знаю про реабілітаційну медицину, фізичну терапію та ерготерапію?

 Чому я хочу навчатися на освітній програмі «фізична терапія» в Українському католицькому університеті?

 Як Ви розумієте цінності УКУ (ucu.edu.ua/about/vision-and- mission/)?

 Що для мене означає «мати фах фізичного терапевта»?

 Яким я бачу свій професійний розвиток після завершення магістратури?

 Якою є моя готовність витрачати час на роботу с пацієнтами, тривалі очні клінічні практики в лікувальних закладах та за їх межами, самостійну роботу, опрацювання літератури іноземною мовою?

 Який я маю фаховий досвід (зокрема, як фахівця у сфері реабілітаційної медицини)?

Обсяг мотиваційного есе – до 7000 знаків із пробілами, шрифт Times New Roman 14 pt, чорний, 1.5 міжрядковий інтервал, а також параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє – 2 мм, праве – 1.5 мм, форматування по ширині рядка. Мова есе – українська або англійська (на вибір абітурієнта).

Вартість навчання, стипендійні програми, графік проведення іспитів та програми вступу (зразки вступних випробувань)

9. Умови зарахування на програму.

Абітурієнти зараховуються на програму відповідно до конкурсу. Конкурсний бал обчислюється як сума результатів:

 фахового випробування (макс. к-сть 60 балів),

 вступного іспиту з іноземної мови (англійська мова) (макс. к-сть – 10 балів),

 фахової співбесіди (макс. к-сть – 30 балів).

Фахове випробування у формі письмового тестового іспиту спрямоване на визначення загального рівня знань з анатомії, фізіології, психології, реабілітації. Вступний іспит з іноземної мови проходить у формі тестування та письмового завдання (есе). За умови подання абітурієнтом копії мовного сертифікату (IELTS, TOEFL, PTE тощо) про володіння англійською мовою на рівні не нижче B1, відповідно до таблиці переведення, йому або їй буде зараховано вступний іспит з іноземної мови з максимальним балом. Фахова співбесіда передбачає інтерв’ю з вступником на підставі його фахового письмового іспиту та іспиту з іноземної мови. Мета співбесіди – визначити мотивацію вибору професії, світоглядні та професійні орієнтири, комунікаційні, особистісні та професійні якості абітурієнта, здатність самореалізації в межах обраного фаху, а також додаткові компетенції у сфері реабілітаційної медицини, зокрема фізичній терапії, здобуті впродовж професійної діяльності в державних, приватних та волонтерських умовах, участі у додаткових навчальних курсах.

10. Компетенції випускника.

В рамках магістерської програми з фізичної терапії випускники будуть володіти наступними компетенціями.

 здатність дотримуватись юридичних норм та етичних вимог, що стосуються фахівців охорони здоров’я, фізичної культури, освіти та соціального захисту.

 здатність відповідати за результати професійної діяльності

 здатність провадити практичну діяльність відповідно до потреб здоров’я, культурних цінностей та традицій населення україни

 здатність застосовувати методи ефективного спілкування, визнавати принципи наставництва, співпрацювати в в мультидисциплінарній команді, ефективно співпрацювати з лікарями та іншими функціональними спеціалістами та робити свій внесок у командну роботу

 здатність оцінити, вибирати та застосовувати оптимальні навчальні ресурси, які відповідають стану пацієнта/клієнта та оточенню

 здатність працювати з фаховою інформацією та впроваджувати сучасні наукові дані у практичну діяльність

 здатність керувати власною професійною діяльністю та захищати свою ідентичність, планувати та здійснювати професійний розвиток

 здатність розуміти та пояснювати патологічні процеси, які піддаються корекції заходами фізичної терапії;

 здатність розуміти та описувати медичні, наукові, педагогічні, соціальні методи, пов’язані з практикою фізичної терапії;

 здатність провадити безпечну практичну діяльність за згодою пацієнта/клієнта;

 здатність збирати анамнез пацієнта/клієнта та аналізувати, вибирати і трактувати отриману інформацію;

 здатність виконувати обстеження відповідно до галузі фізичної терапії, тестування, огляд та реєструвати отримані результати із застосуванням медичної документації;

 здатність формулювати цілі, складати, обговорювати та пояснювати програму фізичної терапії;

 здатність безпечно та ефективно реалізовувати програму фізичної терапії;

 здатність пристосовувати навантаження до рівня фізичної сили та витривалості пацієнта/клієнта, контролювати тривалість та інтенсивність реабілітаційних заходів для забезпечення їх відповідності загальному стану здоров’я, функціональним потребам і результатам обстеження;

 здатність проводити оперативний та поточний контроль стану пацієнта/клієнта відповідними засобами та методами;

 здатність оцінювати результати фізичної терапії та реєструвати отримані результати із застосуванням медичної документації;

 здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби та реалізувати їх;

 здатність здійснювати науково-дослідну та викладацьку діяльність.

11. Основні сфери працевлаштування.

Випускники програми можуть отримати працевлаштування в реабілітаційних закладах державної та приватної форми власності, стаціонарної та амбулаторної форми надання допомоги усіх рівнів.

12. Контакти. 

e-mail: [email protected]