Про фаховий іспит, іспит з іноземної мови, середній бал додатку до диплому, середній бал за курсові роботи, бал за державний іспит

Фахове випробування для вступу на програму підготовки магістра богослов’я проводять у формі усного іспиту, під час якої вступник повинен продемонструвати відповідний рівень знань з різних ділянок богослов’я: догматичного, біблійного, літургійного, морального, патристичного та пасторального.

Фахове випробування покликане виявити обізнаність студента із сучасною науковою літературою на богословську тематику, з наголосом на дослідницьких зацікавленнях претендента, а також оцінити дослідницькі здібності та наукову зрілість вибору майбутнього магістранта. Фахове випробування передбачає перелік питань зі згаданих вище ділянок богослов’я, поділених на тематичні блоки. Фаховий іспит передбачає представлення наукових планів вступника.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня) звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

Середній бал додатка до диплома обчислюється як середнє арифметичне всіх оцінок у додатку до диплому, включно з оцінкою державної атестації за 100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у десятибальну шляхом поділу на коефіцієнт 10.

Середній бал курсових робіт для випускників філософсько-богословського факультету ВНЗ «Український католицький університет» розраховується як середнє арифметичне балів за курсові роботи, написані на 2, 3 та 4 курсах бакалаврської програми (за 100-бальною шкалою оцінювання) з округленням до десятих та переводиться у десятибальну шляхом поділу на коефіцієнт 10.

Для випускників інших навчальних закладів, до уваги береться бал дипломної роботи (за 100-бальною шкалою оцінювання) та ділиться на коефіцієнт 10. За відсутності такого виду роботи, середній бал розраховується як середнє арифметичне балів за курсові роботи, написані на 2, 3 та 4 курсах бакалаврської програми (за 100-бальною шкалою оцінювання) з округленням до десятих та переводиться у десятибальну шляхом поділу на коефіцієнт 10.

Бал за державний іспит (за 100-бальною шкалою оцінювання) переводиться у десятибальну шляхом поділу на коефіцієнт 10.

Для випускників інших навчальних закладів у випадку здачі кількох державних іспитів бал розраховується як середнє арифметичне значення усіх іспитів (за 100-бальною шкалою оцінювання) з округленням до десятих та переводиться у десятибальну шляхом поділу на коефіцієнт 5.