Про фахове випробовування, іспит з іноземної мови, співбесіду та середній бал додатка до диплому

Фахове випробування для вступу на програму підготовки магістра з соціальної педагогіки відбувається у формі усного іспиту, під час якого вступник повинен продемонструвати високий рівень засвоєння знань з основних тем ряду фахових дисциплін теоретичного і практичного спрямування, а також дослідницькі уміння, коло наукових зацікавлень.

Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі англійською, німецькою або французькою мовами – на вибір абітурієнта. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. (див. додаток 11).

Фахова співбесіда має на меті визначити мотивацію вибору професії, світоглядні та професійні орієнтири, індивідуальні та професійні якості абітурієнта, а також додаткові компетенції у соціально-педагогічній сфері, що виникають з наукової роботи, волонтерської діяльності, участі у додаткових навчальних курсах. При оцінюванні результатів співбесіди також враховується науково-практичний доробок вступника.

Науково-практичний доробок (дипломи переможця чи учасника Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, наукові публікації, сертифікати учасника курсів, тренінгів, посвідчення про досвід практичної роботи в обраній галузі) подається у Приймальну комісію разом зі вступними документами.

Середній бал додатка до диплома обчислюється як середнє арифметичне всіх оцінок у додатку до диплому, включно з оцінкою державної атестації за 100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у десятибальну шляхом поділу на коефіцієнт 10.