Про фахове випробування, мотиваційне есе, іспит з іноземної мови

До вступних випробувань абітурієнти допускаються за результатами проходження співбесіди, яка передбачає перевірку розуміння абітурієнтом можливостей для ведення  фахової діяльності в Україні та необхідності застосування суспільно-корисних інновацій,  здатності до креативності та критичного мислення і аналізу. Співбесіда оцінюватиметься за такими критеріями: наявність досвіду роботи, мотивація до навчання та створення проекту; усвідомлення викликів та перспектив професії; комунікабельність, фаховість виконання поставленого завдання, аргументованість у відстоюванні власної позиції світоглядні та професійні орієнтири; здатність ефективно працювати в команді.

До проходження співбесіди вступники реєструються за вказаним посиланням та надсилають в електронному форматі пакет документів, який містить також есе.

Мотиваційне есе українською або англійською мовою на тему: «Мої цінності – виклик чи благо?» повинне продемонструвати бачення (візію) абітурієнтом можливостей для саморозвитку та самореалізації у фаху; його цінності, пріоритети та особисті досягнення; здатність до критичного аналізу подій чи ситуацій та генерації управлінських висновків, очікування абітурієнта від магістерської програми.

Вимоги до оформлення есе: не більше 1000 слів, шрифт Times New Roman 14 pt чорний, 1,5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє 2 см, праве 1,5 см, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде.

Фахове вступне випробування проходить в комбінованому форматі і передбачає виконання письмового тестового завдання, та опрацювання кейсу з подальшою презентацією напрацювань перед членами комісії.

Оцінка за фаховий іспит має наступні складові (оцінка тесту- максимальна кількість 30 балів, оцінка напрацювань по кейсу –максимальна кількість 40 балів)

Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі англійською мовою – на вибір абітурієнта. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня). (див. додаток 11) звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

Середній бал додатка до диплома обчислюється як середнє арифметичне всіх оцінок у додатку до диплому, включно з оцінкою державної атестації за 100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у двадцятибальну шкалу шляхом поділу на коефіцієнт 20.