Про фахове випробування, мотиваційне есе, іспит з іноземної мови

Вступне фахове випробування передбачає перевірку розуміння абітурієнтом особливостей інституційної організації держави та суспільства в Україні, усвідомлення особливостей європейської інтеграції та врядування, перспективи реформування місцевого самоврядування та регіонального розвитку, а також бачення необхідності застосування інноваційних інформаційних технологій для потреб публічного адміністрування.

Іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі англлійською мовою. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня) (див. додаток 11) звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

Мотиваційне есе англійською мовою на тему: «Ваші цілі в житті: роль програми MPA (Master of Public Administration) у їх досягненні» повинне продемонструвати бачення (візію) абітурієнтом розвитку публічної влади, місцевого самоврядування та громадянського суспільства в Україні та його місії в цьому; його цінності, пріоритети та особисті досягнення протягом останніх 5 років; очікування абітурієнта від магістерської програми.

Вимоги до оформлення есе: не більше 1000 слів, шрифт Times New Roman 14 pt чорний, 1,5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє 2 см, праве 1,5 см, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде.

Середній бал додатка до диплома обчислюється як середнє арифметичне всіх оцінок у додатку до диплому, включно з оцінкою державної атестації за 100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у двадцятибальну шкалу шляхом поділу на коефіцієнт 20.