Про фахове випробування, іспит з іноземної мови, проектну заявку, співбесіду

Фахове випробування у формі письмового іспиту спрямоване на  з’ясування дослідницького, аналітичного та фахового практичного журналістського потенціалу абітурієнта, виявлення вміння аналізувати і працювати із науковими матеріалами, застосовувати різні журналістські інструменти та медійні платформи, навики конструктивної, аргументованої критики медійного контенту.

Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі англійською, німецькою або французькою мовами – на вибір абітурієнта. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. (див. додаток 11).

У проектній заявці, яка подається в Приймальну комісію разом зі вступними документами абітурієнт має описати майбутній або вже реальний медіапроект (не більше двох сторінок друкованого тексту формату А4). Медіапроект має містити: назву; концепт-ідею (мету, завдання, обґрунтування актуальності); опис змісту; аналіз цільової аудиторії; очікування від результатів. Разом з основним блоком інформації у проектній заявці необхідно подати посилання на сайти, авторські блоги, YouTube.

Фахова співбесіда передбачає інтерв’ю з вступником на підставі його мотиваційного листа та письмового іспиту. Мета співбесіди – чіткіше окреслити дослідницький, аналітичний та практичний потенціал абітурієнта і його здатність до самореалізації на магістерській програмі, а також з’ясувати:

  • мотивацію вибору вступником обраного фаху;
  • професійні цілі та стратегії їх досягнення;
  • розуміння сучасного медійного середовища та ролі медіа-працівників;
  • рівень комунікабельності, ерудиції, задатків лідера;
  • визначити вміння вступника аргументовано, стисло і зрозуміло висловлювати свою думку.

Середній бал додатка до диплома обчислюється як середнє арифметичне всіх оцінок у додатку до диплому, включно з оцінкою державної атестації за 100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у двадцятибальну шкалу шляхом поділу на коефіцієнт 5.