Про фахове випробування, співбесіду, іспит з іноземної мови

Фахове випробування для вступу на програму підготовки магістрів комп’ютерних наук відбувається у формі письмового іспиту. Екзамен спрямований на визначення рівня математичних знань вступника, його алгоритмічного мислення та рівня програмування. До вступу на програму приймаються особи, які матимуть освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр” на момент початку навчальної програми.

Фахова співбесіда має на меті визначити фаховий  рівень вступника,  його професійний та дослідницький потенціали, коло професійних інтересів, рівень мотивації до навчання. Співбесіда проводиться у формі усних запитань-відповідей.

Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі англійською мовою – на вибір абітурієнта. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня). (див. додаток 11) звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

Середній бал додатка до диплома обчислюється як середнє арифметичне всіх оцінок у додатку до диплому, включно з оцінкою державної атестації за 100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у двадцятибальну шкалу шляхом поділу на коефіцієнт 20.