Про творчий конкурс, іспит з іноземної мови, творчий доробок, співбесіду

Творчий конкурс проводиться у формі письмового іспиту зі спеціальності, під час якого вступник повинен продемонструвати вміння, навики та потенційний фаховий рівень за такими напрямами:

 • редактор новин;
 • новинна журналістика;
 • інформаційні жанри;
 • аналітичні жанри;
 • редагування журналістського тексту.

Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі англійською, німецькою або французькою мовами – на вибір абітурієнта. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. (див. додаток 11).

Фахова співбесіда, яка відбуватиметься у формі запитань-відповідей, спрямована на поглиблений аналіз творчого доробку абітурієнта та виконаного ним завдання під час письмового іспиту, а також покликана виявити у вступника:

 • мотивацію вибору професії журналіста;
 • розуміння місії журналіста у сучасному світі, викликів та перспектив професії;
 • світоглядні та професійні орієнтири;
 • комунікабельність;
 • фаховість виконання поставленого письмового завдання;
 • аргументованість у відстоюванні власної позиції.

Творчий доробок – це опубліковані в друкованих ЗМІ, Інтернет-виданнях, на радіо і телебаченні авторські матеріали (роботи) вступника. Авторство вступника має бути засвідчене підписом редактора відповідного ЗМІ та редакційною печаткою.

Творчий доробок подається в Приймальну комісію разом зі вступними документами та демонструє фаховий рівень абітурієнта, його журналістський потенціал, коло професійних інтересів. Аналіз представленого творчого доробку відбувається під час співбесіди з абітурієнтом.

Середній бал додатка до диплома обчислюється як середнє арифметичне всіх оцінок у додатку до диплому, включно з оцінкою державної атестації за 100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у двадцятибальну шкалу шляхом поділу на коефіцієнт 5.