Про фахове випробування, мотиваційне есе, іспит з іноземної мови

До вступних випробувань абітурієнти допускаються за результатами проходження співбесіди, яка передбачає перевірку розуміння абітурієнтом можливостей для ведення  підприємницької діяльності в Україні та необхідності застосування суспільно-корисних інновацій,  здатності до креативності та критичного мислення і аналізу. Розмова орієнтована на виявлення у вступника: мотивації до навчання; навичок критичного мислення; світоглядних та професійних орієнтирів; фаховості виконання поставленого письмового завдання; вміння аргументувати власну позицію.

До проходження співбесіди вступники реєструються за вказаним посиланням та надсилають в електронному форматі пакет документів, який містить також есе.

Мотиваційне есе українською або англійською мовою на тему: «Я як стартап» повинно продемонструвати бачення (візію) абітурієнтом можливостей для саморозвитку та самореалізації, як підприємця в Україні та його місії в контексті розвитку країни; його цінності, пріоритети та особисті досягнення протягом останніх 5 років; очікування абітурієнта від магістерської програми.

Вимоги до оформлення есе: не більше 1000 слів, шрифт Times New Roman 14 pt чорний, 1,5 міжрядковий інтервал, параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє 2 см, праве 1,5 см, форматування по ширині рядка). Мотиваційне есе, яке не відповідає технічним параметрам, оцінюватися не буде.

Фахове вступне випробування проходить в комбінованому форматі і передбачає виконання письмового тестового завдання, виконання математичних задач, та опрацювання кейсу з подальшою презентацією напрацювань перед членами комісії.

Оцінка за фаховий іспит має наступні складові (оцінка тесту- максимальна кількість 25 балів, виконання математичних задач- 15 балів, оцінка напрацювань по кейсу –максимальна кількість 30 балів)

Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі англійською мовою – на вибір абітурієнта. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня). (див. додаток 11) звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

Середній бал додатка до диплома обчислюється як середнє арифметичне всіх оцінок у додатку до диплому, включно з оцінкою державної атестації за 100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у двадцятибальну шкалу шляхом поділу на коефіцієнт 20.