Про фаховий іспит, іспит з іноземної мови, середній бал додатка до диплому

Фахове випробування на програму підготовки магістра історії за спеціалізаціями «Історія Європи ранньомодерного та модерного часу», «Історія України XVI-XXI ст.», «Релігійна культура ранньомодерної України» та «Медієвістика» відбувається у формі усного іспиту, під час якого вступник повинен продемонструвати знання джерел та історіографії відповідно до обраної спеціалізації.

Фахове випробування покликане виявити обізнаність студента із сучасною науковою літературою на історичну тематику, з наголосом на дослідницьких зацікавленнях претендента, а також оцінити дослідницькі здібності та зрілість вибору майбутнього магістранта. Випробування містить перелік питань, які стосуються сучасної історіографії з європейської історії та культури, історії України XVI – ХХІ ст., а також історії середніх віків (латинського Середньовіччя, Візантії та Русі-України до XVI ст.), поділених на тематичні блоки. До переліку питань долучено науково-практичний доробок вступника (дипломи переможця чи учасника Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, наукові публікації, сертифікати учасника курсів, тренінгів, посвідчення про досвід практичної роботи в обраній галузі, попередню дослідницьку проблематику претендента (дипломна робота, виконана у попередньому навчальному закладі, остання курсова робота чи опублікована наукова стаття)).

Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі англійською, німецькою або французькою мовами – на вибір абітурієнта. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. (див. додаток 11).

Середній бал додатка до диплома обчислюється як середнє арифметичне всіх оцінок у додатку до диплому, включно з оцінкою державної атестації за 100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у двадцятибальну шкалу шляхом поділу на коефіцієнт 5.