Християнська педагогіка та організація дозвілля

«Християнська педагогіка та організація дозвілля»

 

Опис програми

Код та найменування спеціальності: галузь знань – 04 «Богослов’я»

спеціальність – 041 «Богослов’я»

Спеціалізації: Катехитика та організація дозвілля

Предмети духовно-морального виховання та організація дозвілля

Рівень вищої освіти: магістр
Форма навчання: заочна
Загальний обсягу кредитах ЄКТС 90 кредитів ЄКТС
Термін навчання 1 рік та 6 місяців

 

Ціль програми

Сформувати у студентів компетентності необхідні для здійснення професійної діяльності за спеціальністю 041 «Богослов’я» з спеціалізацією «Християнська педагогіка та організація дозвілля»; підготовувати кваліфікованих фахівців для науково-дослідної та практичної навчально-виховної діяльності у сфері християнської педагогіки та організації дозвілля різновікових груп.

 

Особливості програми

Програма містить три основних компоненти, до яких належать:

  • теоретична підготовка (викладання дисциплін гуманітарного, соціально-економічного, фундаментального, природничо-наукового та професійного циклів);
  • практично-професійна підготовка (педагогічна практика);
  • науково-дослідницька підготовка (науково-дослідницька практика як участь у науково-дослідних проектах, підготовка і захист магістерського дослідження).

У разі успішного завершення програми студенти отримують диплом державного зразка за спеціальністю «Богослов’я».

 

Працевлаштування випускників програми та продовження освіти

Працевлаштування

Щодо майбутнього працевлаштування, то магістри богослов’я можуть займати низку посад у відповідності з Класифікатором професій України (ДК 003:2010):

3340 – Катехит, вихователь;

3474 – Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності;

3475 – Інструктор навчально-тренувального пункту;

3476 – Органiзатор театралiзованих народних свят та обрядiв;

3480 – Релiгiйний проповiдник (євангелiст, благовiсник та iн.);

1210.1 – Директор навчально-виховного, позашкiльного закладу;

1229.4 – Завiдувач позашкiльного закладу, навчально-тренувального центру;

1229.6 – Керiвник гуртка;

1238 – Керівник проектів та програм;

1492 – Менеджер у сфері культури, відпочинку та спорту;

2310.2 – Професіонал: богослов;

2310.2 – Викладач університету та вищих навчальних закладів;

2359.1 – Науковий спiвробiтник (в iнших галузях навчання);

2359.2 – Методист позашкiльного закладу;

2460 – Професіонал в галузі релігії.

Продовження освіти

Випускники програми можуть вступати до аспірантури і провадити наукові дослідження та захищати дисертації з метою здобуття наукового ступеня доктора філософії.

 

Вартість навчання та стипендії

Повна вартість навчання на освітніх програмах УКУ становить в середньому 3000 у.о. на рік в гривневому еквіваленті. Завдяки підтримці доброчинців УКУ навчання на програмі в 2017-2018 навчальному році коштуватиме 7000 грн. Вступники на програму можуть також претендувати на іменні стипендії від жертводавців, які частково або повністю покривають вартість навчання на програмі.

 

Підходи до викладання та навчання

Модель підготовки магістрів богослов’я має такі особливості, спрямовані на підготовку конкурентоспроможних фахівців:

  • наявність висококваліфікованого професорсько-викладацького складу, зокрема залучення для викладання навчальних дисциплін провідних науковців та фахівців-практиків у сфері богослов’я, педагогіки та суміжних напрямків;
  • активне залучення студентів до педагогічної практики на базі центрів дозвілля, літніх таборів, церковних і громадських освітніх та позашкільних закладів, тощо.
  • супровід та контроль якості педагогічної практики студентів досвідченими фахівцями в ділянці духовно-морального виховання та організації дозвілля;
  • співпраця зі світовими дослідницькими та академічними центрами у сфері духовно-морального виховання та організації дозвілля, участь у спільних проектах та програмах, залучення іноземних фахівців до очного та веб-викладання навчальних курсів, онлайн-консультацій та реального спілкування зі студентами.

 

Вступні випробування

Конкурсний відбір осіб на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр здійснюється за рейтингом. Рейтинг особи, яка бере участь у конкурсному відборі, визначається її конкурсним балом.

Конкурсний бал обчислюється як сума результатів фахового іспиту (макс. к-сть – 80 балів), вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-сть – 10 балів), середнього балу додатка до диплому бакалавра (макс. к-сть – 10 балів).

Фахове випробування проводять у формі усного іспиту, під час якої вступник повинен продемонструвати відповідний рівень знань з різних царин богослов’я: біблійного, догматичного, літургійного, морального, патристичного, пасторального, катехитики, історії Церкви, еклезіології, а також християнської педагогіки та дозвіллєзнавства.

Фахове випробування покликане виявити обізнаність студента із сучасною науковою літературою на богословську тематику, з наголосом на дослідницьких зацікавленнях претендента, а також оцінити дослідницькі здібності та наукову зрілість вибору майбутнього магістранта.

Фахове випробування передбачає перелік питань зі згаданих вище ділянок богослов’я, поділених на тематичні блоки. Фаховий іспит передбачає представлення навчальних і наукових зацікавлень вступника.

Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі англійською мовою. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним міжнародним сертифікатом (дипломом) мовного іспиту: TOEFL, IELTS, тощо, не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

Середній бал додатка до диплома за ОКР «бакалавр» обчислюється як середнє арифметичне всіх оцінок у додатку до диплому за ОКР «бакалавр», включно з оцінкою державної атестації за 100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у десятибальну шляхом поділу на коефіцієнт 10.

Середній бал курсових робіт для випускників філософсько-богословського факультету ВНЗ «Український католицький університет» розраховується як середнє арифметичне балів за курсові роботи, написані на 2, 3 та 4 курсах бакалаврської програми (за 100-бальною шкалою оцінювання) з округленням до десятих та переводиться у десятибальну шляхом поділу на коефіцієнт 10.

Для випускників інших навчальних закладів, до уваги береться бал дипломної роботи (за 100-бальною шкалою оцінювання) та ділиться на коефіцієнт 10. За відсутності такого виду роботи, середній бал розраховується як середнє арифметичне балів за курсові роботи, написані на 2, 3 та 4 курсах бакалаврської програми (за 100-бальною шкалою оцінювання) з округленням до десятих та переводиться у десятибальну шляхом поділу на коефіцієнт 10.

Бал за державний іспит (за 100-бальною шкалою оцінювання) переводиться у десятибальну шляхом поділу на коефіцієнт 10. Для випускників інших начальних закладів у випадку здачі кількох державних іспитів бал розраховується як середнє арифметичне значення усіх іспитів (за 100-бальною шкалою оцінювання) з округленням до десятих та переводиться у десятибальну шляхом поділу на коефіцієнт 10.

 Вартість навчання, стипендійні програми, графік проведення іспитів та програми вступу (зразки вступних випробувань)