Магістерська програма з спеціальності «фізична реабілітація», спеціалізація «ерготерапія»

1. Тривалість та формат навчання.

Тривалість навчання: 2 роки, формат – стаціонарний. Наголошуємо, що згідно з вимогами світових і європейських професійних організацій підготовка фахівців з реабілітації повинна відбуватися на стаціонарній формі навчання, а тому наша програма не передбачає заочної форми.

2. Спеціалізації (освітні програми), в межах яких відбуватиметься навчання студентів.

Відповідно до Указу Президента України №678/2015 та погоджувальних листів Міністерства охорони здоров’я України (№3.14-10/1/3116- 15/2632 від 03.02.2016) та Міністерства соціальної політики України (№2816/0/14-16/13 від 26.02.2016), на території України назвою професії “occupational therapy” встановлено «ерготерапія», що відповідає вимогам Світової федерації ерготерапії.

3. Мета та місія програми в УКУ.

Місія Школи реабілітаційної медицини УКУ полягає у впровадженні світового уявлення про реабілітацію до української загальної та медичної спільноти та створенні нової системи реабілітаційної медицини в Україні.

Філософія реабілітації – повага до особи, забезпечення їй повного спектру можливостей, незважаючи на наявність будь-яких функціональних розладів. Сучасна реабілітація у розвинутих країнах є пацієнт-центричною, цілеспрямованою та мультидисциплінарною. Саме такі принципи є основою стратегії підготовки професіоналів реабілітації в Школі реабілітаційної медицини.

Ми готуємо найбільш затребуваних фахівців мультидисциплінарної реабілітаційної команди – фізичних терапевтів та ерготерапевтів. Члени нашої команди є в авангарді змін українського реабілітаційного законодавства та безпосередньо співпрацюють з міжнародними професійними об’єднаннями фахівців реабілітації та Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

Метою цієї програми є вперше в Україні розпочати підготовку спеціалістів європейського рівня та запровадити передові стандарти вищої освіти зі спеціальності «ерготерапія» згідно з міжнародними вимогами.

Основною ціллю є покращення рівня життя пацієнта через поширення нової культури реабілітації.

4. Переваги програми.

Наша навчальна програма сформована за зразками найкращих професійних магістерських програм з фізичної терапії Європейського Союзу, Канади та США. Принциповою ознакою програми є дотримання відповідності вимогам Світової федерації ерготерапії (http://www.wfot.org/Education/InternationalDevelopment.aspx).

Стратегічним завданням Школи реабілітаційної медицини є подальша акредитація навчальної програми з ерготерапії у освітніх (ENOTHE – enothe.eu) та професійних (COTEC – www.coteceurope.eu) мережах Європейського Союзу.

Вагомою перевагою нашої програми буде залучення до викладання спеціальних предметів закордонних сертифікованих фахівців. Програма займається підготовкою професіоналів з «ерготерапії», які протягом навчання здобувають власний практичний клінічний досвід. Для цього відбудуться 6 циклів практичної підготовки загальною кількістю 1020 годин.

Супервізорами клінічних практик будуть переважно сертифіковані закордонні фахівці –ерготерапевти. В рамках навчальної програми заплановані закордонні стажування та обміни українських студентів до країн Євросоюзу, Канади та США. Клінічні бази, де будуть проходити клінічні практики, охоплюють усі вікові аспекти реабілітаційного ерготерапевтичного процесу, починаючи з раннього втручання у дитини до паліативної допомоги.

Протягом першого семестру та у подальшому в рамках спеціалізованих циклів передбачено інтенсивний курс з медичної та реабілітаційної медичної термінології, якій забезпечить можливість подальшого вільного користування англомовними інформаційними джерелами, а також безперешкодного навчання під керівництвом іноземних викладачів та за кордоном.

Ми готуємо фахівців, які зможуть працювати в умовах мультидисциплінарної команди, так й в монопрофесійному середовищі.

5. Основні компоненти програми.

Оскільки ерготерапія є реабілітаційною професією, яка поєднує володіння специфічними знаннями, знаннями структур та функцій організму, особистості та соціального оточення, навчальна програма (відповідно до мінімальних освітніх стандартів для ерготерапевтів) поєднує предмети, сфокусовані власне на професії (60% програми), предмети, що направлені на підтримку та уявлення структур та функцій організму (20%), та предмети, націлені на опанування знань особистісного та соціального оточення, соціальним перспективам охорони здоров’я (20%).

Програма починається з блоку соціально-гуманітарних дисциплін (у тому числі англійська мова, біоетика, аналіз даних), професійного спеціалізованого блоку (функціональна анатомія та біомеханіка, МКФ та уявлення про обмеження життєдіяльності). До предметного складу програми входять зокрема педагогіка та андрагогіка, українське і міжнародне медичне законодавство, українська культура та традиції, розвиток дитини, занятійне здоров’я та ергономіка. Практична підготовка проводиться на стаціонарних та амбулаторних клінічних базах модулями тривалістю від 2 до 8 тижнів кожен.

Протягом першого семестру планується спільне навчання магістрантів обох освітніх програм з фізичної терапії та ерготерапії задля інтенсивного підвищення рівня загальної та загально-реабілітаційної підготовки. З другого семестру навчання здійснюється за модульним принципом.

6. Стипендійна програма.

Програма передбачає стипендійну підтримку. Наразі ведуться перемовини для надання кількох стипендій найбільш обдарованим та вмотивованим студентам магістерської програми, починаючи із другого семестру.

7. Хто може вступати на програму.

На програму можуть подаватись абітурієнти, які мають диплом бакалавра за спеціальностями: «фізична реабілітація», «здоров’я людини», «корекційна освіта», або спеціаліста (магістра) за спеціальністю «медицина» (лікувальна справа, медико-профілактична справа, педіатрія).

8. Документи для вступу на програму.

 Диплом державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень;

 Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);

 Копія ідентифікаційного коду.

 Копія військового квитка або приписного свідоцтва.

 Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

 Мотиваційне есе (для подальшого використання протягом вступних іспитів).

Для написання мотиваційного есе рекомендованими є такі пункти:

 Що таке реабілітація та як вона співвідноситься з охороною здоров’я?

 Що я знаю про реабілітаційну медицину, фізичну терапію та ерготерапію?

 Чому я хочу навчатися на освітній програмі «ерготерапія» в Українському католицькому університеті?

 Як Ви розумієте цінності УКУ (ucu.edu.ua/about/vision-and- mission/)?

 Що для мене означає «мати фах ерготерапевта»?

 Яким я бачу свій професійний розвиток після завершення магістратури?

 Якою є моя готовність витрачати час на роботу с пацієнтами, тривалі очні клінічні практики в лікувальних закладах та за їх межами, самостійну роботу, опрацювання літератури іноземною мовою?

 Який я маю фаховий досвід (зокрема, як фахівця у сфері реабілітаційної медицини)?

Обсяг мотиваційного есе – до 7000 знаків із пробілами, шрифт Times New Roman 14 pt, чорний, 1.5 міжрядковий інтервал, а також параметри сторінки: ліве, верхнє, нижнє – 2 мм, праве – 1.5 мм, форматування по ширині рядка. Мова есе – українська або англійська (на вибір абітурієнта).

Вартість навчання, стипендійні програми, графік проведення іспитів та програми вступу (зразки вступних випробувань)

9. Умови зарахування на програму.

Абітурієнти зараховуються на програму відповідно до конкурсу. Конкурсний бал обчислюється як сума результатів:

 фахового випробування (макс. к-сть 60 балів),

 вступного іспиту з іноземної мови (англійська мова) (макс. к-сть – 10 балів),

 фахової співбесіди (макс. к-сть – 30 балів).

Фахове випробування у формі письмового тестового іспиту спрямоване на визначення загального рівня знань з анатомії, фізіології, психології, реабілітації.

Вступний іспит з іноземної мови проходить у формі тестування та письмового завдання (есе). За умови подання абітурієнтом копії мовного сертифікату (IELTS, TOEFL, PTE тощо) про володіння англійською мовою на рівні не нижче B1, відповідно до таблиці переведення, йому або їй буде зараховано вступний іспит з іноземної мови з максимальним балом.

Фахова співбесіда передбачає інтерв’ю з вступником на підставі його фахового письмового іспиту та іспиту з іноземної мови. Мета співбесіди – визначити мотивацію вибору професії, світоглядні та професійні орієнтири, комунікаційні, особистісні та професійні якості абітурієнта, здатність самореалізації в межах обраного фаху, а також додаткові компетенції у сфері реабілітаційної медицини, зокрема фізичній терапії, здобуті впродовж професійної діяльності в державних, приватних та волонтерських умовах, участі у додаткових навчальних курсах.

10. Компетенції випускника.

В рамках магістерської програми з ерготерапії випускники будуть володіти наступними компетенціями.

 Здатність дотримуватись юридичних норм та етичних вимог, що стосуються фахівців охорони здоров’я, фізичної культури, освіти та соціального захисту.

 Здатність відповідати за результати професійної діяльності

 Здатність провадити практичну діяльність відповідно до потреб здоров’я, культурних цінностей та традицій населення України

 Здатність застосовувати методи ефективного спілкування, визнавати принципи наставництва, співпрацювати в команді з іншими фахівцями та робити свій внесок у командну роботу

 Здатність оцінити, вибирати та застосовувати оптимальні навчальні ресурси, які відповідають стану пацієнта/клієнта та оточенню

 Здатність працювати з фаховою інформацією та впроваджувати сучасні наукові дані у практичну діяльність

 Здатність керувати власною професійною діяльністю та захищати свою ідентичність, планувати та здійснювати професійний розвиток

 Здатність використовувати сучасні теорії ерготерапії в повсякденній практичній діяльності

 Демонструвати системний пацієнтоцентричний підхід в повсякденній практичній діяльності

 Обізнаність у фізичному, соціальному, культурному, інституціональному та економічному середовищі відповідно до характеру практичної діяльності

 Здатність діяти з урахуванням власного досвіду та досвіду пацієнта/клієнта

 Здатність отримувати інформовану згоду перед проведенням ерготерапевтичних заходів

 Збирати та документувати занятійній анамнез пацієнта/клієнта

 Здатність оцінювати та документувати занятійні можливості пацієнта/клієнта

 Здатність визначати та узгоджувати індивідуальні цілі ерготерапії

 Здатність розробляти програму ерготерапії у взаємодії з пацієнтом/клієнтом, членами мультидисциплінарної команди та іншими залученими сторонами

 Здатність безпечно та ефективно реалізовувати програму ерготерапії

 Здатність вчасно контролювати виконання програми ерготерапії

 Здатність ефективно спілкуватись та співпрацювати з пацієнтом/клієнтом, членами мультидисциплінарної команди та іншими залученими сторонами спрямовані на зменшення фізичних, соціальних, культурних та інших бар’єрів

 Здатність здійснювати науково-дослідну діяльність

 Здатність здійснювати викладацьку діяльність

 Знання менеджменту в ерготерапії та здатність ефективно використовувати їх у повсякденній професійній діяльності.

11. Основні сфери працевлаштування.

Випускники програми можуть отримати працевлаштування в реабілітаційних закладах державної та приватної форми власності, стаціонарної та амбулаторної форми надання допомоги усіх рівнів.

12. Контакти.

e-mail: [email protected]