Екуменічні науки: християнство в діалозі зі світовими релігіями, суспільством і медіа

·         для вступу за спеціальністю 041 – Богослов’я: освітня програма – «Екуменічні науки: християнство в діалозі зі світовими релігіями, суспільством і медіа» вступники додатково подають мотиваційний лист (не більше двох сторінок друкованого тексту формату А4), засвідчений підписом абітурієнта, у якому слід пояснити свою зацікавленість програмою, свої очікування від навчання на програмі та окреслити можливості застосування отриманих знань у подальшому на практиці.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА:

«Екуменічні науки:

християнство в діалозі зі світовими релігіями, суспільством і медіа»

 

Код та найменування спеціальності: галузь знань – 04 «Богослов’я»;

спеціальність – 041 «Богослов’я»

Рівень вищої освіти: магістр
Форма навчання: денна
Загальний обсяг у кредитах ЄКТС (термін навчання): 90 кредитів ЄКТС (1 рік 5 місяців)
Спеціалізація: «Міжрелігійний діалог»

«Соціальне вчення Церкви»

«Релігійна комунікація»

 

Українське суспільство на даному історичному етапі переживає процеси глибокої трансформації, намагаючись подолати негативний історичний вантаж, здобутий в радянський час, рухаючись у напрямку до побудови громадянського суспільства з відповідними громадськими інституціями. Релігійний аспект в даному плані відіграє одну з основних ролей у цьому процесі.

Україна віддавна є місцем зустрічі різних християнських традицій, відтак питання єдності християн тут завжди є актуальним. У незалежній, демократичній Україні це питання стає щораз важливішим, оскільки наше суспільство, розділене політичними й міжконфесійними конфліктами, дуже потребує загальнохристиянської єдності та міжрелігійного порозуміння. Християнські Церкви в Україні володіють великим суспільним потенціалом, проте служіння суспільству вони можуть здійснити в повнішій  мірі лише тоді, коли будуть діяти разом. Дедалі більшої актуальності набуває рух до порозуміння між Церквами – екуменічний рух, який керується не політичними, а євангельськими мотивами. Залучаючись до екуменічного руху та міжрелігійного діалогу, Україна йде у руслі європейських традицій, побудованих на толерантності, взаєморозумінні та мирному співжитті.

Екуменічні науки, в свою чергу, вивчають основні християнські традиції (католицьку,  православну, протестантські), їх богословське вчення, духовність та історію. Екуменічні науки досліджують причини поділів між християнами та шукають шляхи відновлення видимої церковної єдності. Вони займають важливе положення у відношеннях між богослов’ям, філософією, історією, мистецтвом та іншими богословськими та гуманітарними науками. Екуменічні науки сприяють поєднанню та взаємозбагаченню основ богослов’я та знання і досвіду людини у її постмодерному науковому пошуку через застосування основних засад та принципів, отриманих в ділянці екуменізму, у різних професійних сферах людської життєдіяльності. Екуменічний принцип творить підґрунтя пошуку порозуміння та розбудови довіри, сприяє відкриттю нових горизонтів для творення мостів примирення у конфліктних ситуаціях.

Ціль програми

Підготовка фахівців для практичної та науково-дослідницької роботи у сфері екуменічних наук, з глибокими знаннями християнського віровчення та належними навичками у галузі міжконфесійного та міжрелігійного діалогу, релігійної комунікації та християнського суспільного вчення.

 

Програма містить три основних компоненти, до яких належать:

 • теоретична підготовка (викладання дисциплін богословського, гуманітарного та професійного циклів);
 • практично-професійна підготовка (педагогічна практика, стажування в ЗМІ, неурядових організаціях та участь у реалізації соціальних проектів (з захистом проектів);
 • науково-дослідницька підготовка (релігійно-дослідницька практика як участь студентів у науково-дослідних проектах та підготовка і захист магістерського дослідження).

 

Модульно-кредитна структура програми

Програма передбачає дві додаткові навчальні сесії: 14.08 – -1.09.2017 р. та 04.09 – 09.09.2017 р.

 

Дисципліни додаткових навчальних сесій

 

Історія релігій

Історія християнства

Вступ до богословських наук

Еклезіологія

Догматичне богослов’я

Експерти командної роботи

 

Модель підготовки магістрів має такі особливості, спрямовані на підготовку конкурентоспроможних фахівців:

 • наявність висококваліфікованого професорсько-викладацького складу, залучення викладачів, котрі пройшли стажування в профільних університетах світу;
 • активне залучення студентів до практичного стажування на базі Інституту екуменічних студій, Центру міжконфесійного та міжрелігійного діалогу «Лібертас»;
 • проходження практики на базі регіональних ЗМІ, неурядових, громадських організацій, харитативних церковних організацій тощо;
 • написання магістерської роботи;
 • можливість участі у програмі семестрового закордонного навчання в межах програми Erasmus+.

 

Випускники програми можуть продовжувати освіту в такий спосіб:

 • вступати до аспірантури: провадити наукові дослідження та захищати дисертації з метою здобуття наукового ступеня в Україні;
 • продовжити навчання як в державних університетах Західної Європи, Північної Америки, Великобританії, так і в конфесійних навчальних закладах;
 • продовжити навчання на державних і церковних докторських програмах трьох основних гілок християнства.

 

Сфери працевлаштування випускників

 

 • праця викладачем богословсько-релігієзнавчих дисциплін
 • праця в науково-дослідних інституціях
 • праця в аналітичних, експертних центрах
 • праця радником та консультантом з релігійних питань різного роду відомств та установ
 • праця в соціальних, релігійних, громадських організаціях, фундаціях
 • праця в організаціях, які підтримують християнські цінності
 • праця у галузі управління соціальними проектами
 • праця в церковних та світських ЗМІ, в тому числі міжнародних
 • праця у прес-службах церковних структур
 • праця редактором у видавництвах
 • праця в галузі соціальної комунікації та реклами
 • праця у галузі медіа-менеджменту
 • бути лідером в рухах і християнських товариствах

 

УМОВИ ВСТУПУ

 

Подаватися на програму можуть студенти, які мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра.

 

При прийомі на навчання на Освітню програму з екуменічних наук для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 041 – Богослов’я, конкурсний бал обчислюється як сума результатів

 • фахового випробування (макс. к-ть – 50 балів);
 • вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-ть – 20 балів);
 • співбесіди (макс. к-ть – 30 балів).

 

Фахове випробування передбачає тестування з християнської релігійної культури-релігієзнавства та написання есе на одну з запропонованих тем.

Вступний іспит з іноземної мови проходить у формі тестування. За умови подання абітурієнтом копії мовного сертифікату (IELTS, TOEFL, PTE тощо) про володіння англійською мовою на рівні не нижче B2 відповідно до таблиці переведення, йому буде зараховано вступний іспит з іноземної мови з максимальним балом.

Фахова співбесіда передбачає інтерв’ю з вступником на підставі його мотиваційного листа, який подають у Приймальну комісію разом з іншими документами, та письмового іспиту.

У мотиваційному листі (не більше двох сторінок друкованого тексту формату А4) абітурієнт повинен пояснити свою зацікавленість програмою, свої очікування від навчання на програмі та окреслити можливості застосування отриманих знань у подальшому на практиці.

Метою співбесіди є з’ясувати рівень культури мислення, вміння творчо і точно висловлювати та аргументувати свою думку, обізнаність абітурієнта з сучасними суспільними і релігійними процесами, рівень його інтелектуальної та громадянської зрілості, мотивацію вибору навчальної програми та здатність виконувати її вимоги.

 

Вартість навчання та стипендії

 

Повна вартість навчання на освітніх програмах УКУ становить в середньому 3000 у.о. на рік в гривневому еквіваленті. Завдяки підтримці доброчинців УКУ навчання на програмі з екуменічних наук в 2017-2018 навчальному році коштуватиме 13 5000 грн. Вступники на програму можуть також претендувати на іменні стипендії від жертводавців, які частково або повністю покривають вартість навчання на програмі.