Детальна інформація про вступні іспити та співбесіду

Фахове випробування у формі письмового тестового іспиту спрямоване на визначення загального рівня знань з анатомії, фізіології, психології, реабілітації.

Фахова співбесіда передбачає інтерв’ю з вступником на підставі його фахового письмового іспиту та іспиту з іноземної мови. Мета співбесіди – визначити мотивацію вибору професії, світоглядні та професійні орієнтири, комунікаційні, особистісні та професійні якості абітурієнта, здатність самореалізації в межах обраного фаху, а також додаткові компетенції у сфері реабілітаційної медицини, (зокрема фізичній терапії для вступників на освітню програму фізична терапія, ерготерапії для вступників на програму з ерготерапії), здобуті впродовж професійної діяльності в державних, приватних та волонтерських умовах, участі у додаткових навчальних курсах.

Вступний іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі англійською мовою – на вибір абітурієнта. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня). (див. додаток 11) звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

Середній бал додатка до диплома обчислюється як середнє арифметичне всіх оцінок у додатку до диплому, включно з оцінкою державної атестації за 100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у двадцятибальну шкалу шляхом поділу на коефіцієнт 20.