Детальна інформація про фаховий іспит, іспит з іноземної мови, співбесіду

Фахове випробування передбачає тестування з релігійної культури-релігієзнавства та написання есе на одну з запропонованих тем (виконання тестових завдань – макс. к-ть 40 балів та за написання есе – макс. к-ть 30 балів)

Вступний іспит з іноземної мови (20 балів) проходить у письмовій формі англійською, німецькою або французькою мовами – на вибір абітурієнта. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом (див. додаток 11).

Середній бал додатка до диплома обчислюється як середнє арифметичне всіх оцінок у відповідному додатку до диплома, включно з оцінкою державної атестації за 100-бальною шкалою з округленням до десятих та переводиться у десятибальну шляхом поділу на коефіцієнт 10.